تراکم دینامیکی خاک

تراکم دینامیکی خاک

یکی از روشهاي بهسازي، روش تـراکم دینـامیکی اسـت . این روش شامل اعمال ضربات تکراري با انـرژي زیـاد بـر سطح خاك با استفاده از کوبههایی بـا وزن ۵ تـا ۴۰ تـن از ارتفــاع ۱۰ تــا ۳۰ متــر اســت. از آنجــا کــه تجهیــزات و تکنولوژي مورد نیاز این روش، سـاده و در دسـترس اسـت در حال […]

تیر لانه زنبوری چیست؟

تیر لانه زنبوری چیست؟

تعريف تيرهاي لانه زنبوري : دليل نامگذاري تيرهاي لانه زنبوري ، شكل گيري اين تيرها پس از عمليات ( بريدن و دوباره جوش دادن ) و تكميل پروفيل است . اينگونه تيرها در طول خود داراي حفره هاي توخالي (در جان) هستند كه به لانه زنبور شبیه است ؛ به همين سبب به اينگونه تيرها […]

پوکه صنعتی لیکا چیست؟

پوکه صنعتی لیکا چیست؟

یکی از رایج نرین سبکدانه های بتن در ایران پوکه صنعتی لیکا می باشد. واژه لیکا به معنی دانه رس سبک منبسط شده می باشد. این سنگدانه از انبساط خاک رس در کوره های گردان با حرارت ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید. قشر خارجی این سنگدانه ها دارای خلل و فرج ریز است […]