شرح وظایف مهندس ناظر

شرح وظایف مهندس ناظر

👈 کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری 👈 کنترل اقدامات الزامی انجام شده توسط سازنده قبل از #تخریب ساختمان موجود 👈 کنترل اخذ مجوز های لازم توسط سازنده و مطالعه مندرجات آن ها 👈 کنترل مطابقت روش تخریب با الزامات موجود و رعایت تمهیدات لازم فنی و […]