پوکه صنعتی لیکا چیست؟

پوکه صنعتی لیکا چیست؟

یکی از رایج نرین سبکدانه های بتن در ایران پوکه صنعتی لیکا می باشد. واژه لیکا به معنی دانه رس سبک منبسط شده می باشد. این سنگدانه از انبساط خاک رس در کوره های گردان با حرارت ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد بدست می آید. قشر خارجی این سنگدانه ها دارای خلل و فرج ریز است […]