تراکم دینامیکی خاک

یکی از روشهاي بهسازي، روش تـراکم دینـامیکی اسـت . این روش شامل اعمال ضربات تکراري با انـرژي زیـاد بـر سطح خاك با استفاده از کوبههایی بـا وزن ۵ تـا ۴۰ تـن از ارتفــاع ۱۰ تــا ۳۰ متــر اســت. از آنجــا کــه تجهیــزات و تکنولوژي مورد نیاز این روش، سـاده و در دسـترس اسـت در حال حاضر این روش یکی از متـداول تـرین روش هـاي ۱- Dynamic Compaction 2- Numerical Analysis 3- Impact بهسازي استفاده شـده در کشـور اسـت . امـا چـون اسـاس طراحی آن هنوز تجربی است و تعداد پارامترهاي متغیـر در این روش زیاد است؛ براي رسـیدن بـه یـک الگـوي بهینـه کـوبش، در چنـد ناحیـه، تـراکم آزمایشـی همـراه تعـدادي آزمایش، قبل و بعد از کوبش انجام میشـود . بـا توجـه بـه هزینه قابل توجه تراکم آزمایشی و آزمایشهاي مورد نیـاز، میتوان با مدلسازي عددي این عملیـ ات، کـارایی و دقـت این روش را بالاتر برد و هزینه ها را کاهش داد.

پست های مرتبط

مکانیک خاک – فصل دوم: ترکیب خاک
مکانیک خاک – فصل اول: مبانی مکانیک خاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *